ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโปรแกรม รพ. (Jhos) จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ